[1r.] avendo visto partida dos libros sabidores ke trotan |2 enos guizos dos adibdamentos ke |3 adibdan as pranetas e as aotras estrelas fisas sobre os |4 omes e sobre os tenperoes e das kousas enke se poden os omees |5 aporbeitar da estrolo¯giah per razon ke eu non falyee oun libro |6 ke nenyun dos (a)otros ke trotasen konprida mente sobre todas as [ ] |7 unibersidades das enpol[e]çias ke konprenden sobre todas estas |8 kousas akomeçee de konpoer este libro dos ditos dos outros |9 e das kousas ke eu sobe e probey por razon e por proba de feito en |10 todos os ¯guizos unibersais de akesta çi(a)nça ke konyesendo e |11 kre(e)ndo ke e deus oun verdadero e kausa primeira e ke el |12 pos vertudes naturais enas pranetas e enos outras estrelas |13 fisas vertudes obradeiras enos alementos e en todas kousas |14 kriadas e konpostas delas e aotro se ke pos vertudes naturais |15 enos ementos e enas kousas kriadas delas pera reçeber as enprole |16 nçias das pranetas e das outras estrelas e ke pos vertudes |17 obradores de suas kalidades dos alementos ke obran os uos enos |18 outros e ke pos vertudes obradores enos alementos ke obran enos |19 kousas konpostas delas e outro si kreendo ke e en su podereo de |20 fazer milagres kuando el por been tever fora das razoes de todas es |21 tas kousas e asi se sege ke deu(s) fez kousas enke os omees |22 podesen saber e entender algo de seus ordinamentos e dos seus po |23 dereos segundo natura e ke retebe en se podereos eskondudos de nos |24 p(e)ora fazer obras de milagres fora de todas as razoes ke os |25 omees podesen alkançar por seus sentidos nin enos entendemento(s) |26 deles kaber. e enpero por ke os omees avemos almas da razon |27 e p(e)or petoas de ke non an as aotras animales devemos nos trabalyar |28 por entender nas obras da natura kuanto nos ma(i)s poderemos por |29 razon umanal por as kousas ke alkançao os çinko sesos ke son |30 enos omees segundo a graça ke de deus nos for enbiada e kon |31 esto saberemos algo d(e)as obras de deus e faremos a[on]ras almaas

[1v.] çerka as dos an¯geos ke saben alguas kousas das obras de deus e as |2 obras da natura poderl[a]s emos entender por as estrelas ke vemos |3 ke an kolores deversas e korsos e alturas deversas e por o ke |4 veemos ke as pranetas an kon¯gunçoes deversas ou espeitos dever |5 sos segundo ¯gometria ke obran demu[d]amento enos tenpor(a)es e eno ayre |6 enke se demudan os estabeleçementos e os estados dos |7 omees si[n]alada mente. ke por korso do sol sou avemos veraos e enbe[r]nos |8 e esteos e aotonos e avemos os frutos da tera en tenpos |9 sabudos e os dias grandes e pekenos en tenpos sabudos e a |10 friura e a kaentura en tenpos sabudos e enos dias pekenos ave |11 mos a friura por ke mora o sol pokas oras sobre tera. e enos dias |12 grandes avemos a kaentura por ke mora o sol muitas oras sobre tera |13 [e]npero ke aas vezes veemos enos dias grandes mui grande friura i |14 en os dias pekenos mui grande kaentura. poy[s] d[e]sto entendemos |15 ke outras son en o çeu ke a[g]e(e)n ena kaentura da luz do sol e |16 ke ay outras estrelas ke enbargan a kaentura da luz do sol e |17 pera esto saber devemos seger as kareiras dos sabyos antigos das |18 das kousas ke eles veron e probaron e das kousas ke nos vemos e |19 podemos pro¯bar por visto de [n]osos olyos. e kero fazer este libro |20 sete partes ena parte primeira trotareey kuantos son os |21 çeos e ke ay estrelas e as propidades dos signos e dos termi(os) |22 e dos grados ke son ena esfera estrelada e das estrelas fis |23 as grandes ke son ena outaba ke e a esfera estrelada |24 e as propidades das pranetas e das kasas e das kon¯gonçoes e |25 dos espeitos e das trasmudaçoes e dos reçebementos e dos |26 [k]rips[t(i)]es delas e das partes ke son sakadas por elas e das |27 propidades das estrelas nobas ke pareçen alguas vezes e das komeoa(s) |28 e das çintiladaçoes e dos arkos ke pareçen en daredor dos lumiares |29 e sobre tera e das propidades das krimas ke son enos sitos da |30 tera e o ke adibdan kadah uah praneta e kada signo (e) e kada |31 kasa e os ¯guizos ¯geerais e as palabras e as probas dos

[2r.] sabyos. e ena parte segunda trotareey enos tenporais dos |2 anos e enas rebolaçoes dos anos e enos adibdamentos dos kripses |3 e das kongonçoes e dos ofegoçoes e dos outros espeitos das |4 pranetas enos tenporais de kada tenpo do ano e das tenpestas e das |5 pranetas en kada ano e en kada tera e enas rebolaçoes dos rees. |6 e e(i)na parte terçeira trotareey das naçenças dos omees e |7 das vidas e das mortes e das rikezas e da(o)s estados dos mestere(s) |8 e dos ofiçios e das propedades deles e das rolaçoes ke an os |9 uos kon os outros. e en a parte kuarta trotareey enos adi |10 bdamentos das rebolaçoes dosol sobre kada omen e das venturas |11 ke lyes an de veer en kada tenpo e os enderençamentos e dos kasa |12 mentos e das geras e das ledes o bralyas e das paç(z)es e das |13 avenças e das gananças e doenças e dos gozos e dos panos |14 e dos gados e basalos e dos tenpos ke se an |15 de kunprir os adibdamentos ke adibdaron as pranetas enas naçenças |16 aos omees por seus enderençamentos. e ena parte kinta |17 trotareey das tremudaçoes dos reignos e das ley(e)s e de outros |18 estebeleçementos ¯geerais e as pobramentos das vilas e das |19 estrueçoes desas kousas de das geras gereais e dos esteramen |20 tos e os pelegançoes e si eredan os filyos dos reyes o si |21 seran dese[e]redados e as rebolaçoes deles e os boos e os malos |22 ke veen en deles. e ena parte sesena trotareey in terogaçoes |23 e enos eskolyementos das oras pera fazer as obras e as |24 kousas fisikales e enas sabidurias das kousas si son verdade o (o) |25 mentira e o ke pode seer obrado e oke se segera das kousas ke |26 son en dubida. e ena parte setena trotareey pora tolyer doenças |27 çelestrais asi komo febres e as doenças lunatikas e outra(s) |28 doenças e pera avenças de mal kerenças e pera molyer e sanyas |29 ernias ah os poderosos e pora abonegar as konpresoes dos omee(s) |30 e pera tolyeras tenpestas do ayre e pera matar a lagusta e as |31 outras serpentes danosas ou fazer as fugir do lugar ke ke¯germos

[2v.] e poeys ke eu por pos de trotar vertudes naturais ke deus |2 pos enas pernetas e enas outras estrelas konpon primeira mente |3 de saber de kousa ou kuais kousas son natura e desai trotareey |4 das propedades eçençiales ke deus pos enas pranetas e enas aotr(as) |5 estrelas segundo as naturas delas e non segundo vontade nin enten |6 demento ke a¯gan elas fazanos sinon tan sola mente por vertudes |7 naturais ke ay enelas as kuais vertudes obedeçen os elemen(tos) |8 e as kousas konpostas delas asi komo e obedente o fero pera alegar |9 si ala pedra adiamante sin ke o fero nin a pedra diamante avian en|10 temento nenyun. ke si as pranetas obrasen por vontade e non por natura |11 neseçaria poys nos non poderemos seer çertos de seus adibdamentos |12 ke non saberemos e keren obrar o ke nos por elas kuidamos ke obr |13 an opor naturao ou si ç non mais porke todos somos çertos |14 ke obran por natura e non por bondade poys açerte fokamos neos |15 ke seus adibdaments son neçesarios e ke non poden faleçer se |16 gundo ah natura sabuda salbo por os milagres de deus ke son sobre |17 akestes adibdamentos naturais. poy®«s konbe(i)n ke tenyamos mentes |18 e entendamentos as propidades e as naturas destas pranetas e des |19 tas estrelaas fisas e das outras kousas sobre ditas e mais |20 konprida mente ke nos podermos ke si nos non kaermos en ero de parte |21 das o(b)ras minguadas dos nosos entendementos çerto e ke non kaere |22 mos en ero por parte de demudamentos ke akaeçen enas sustanças |23 das pranetas o das outras estrelas fisas. ke enas eçenças (sust[a]nçias)|24 de seus korpos non akaeçen nenyuos demudamentos maais elas kon |25 suas propedades naturais e kon suas kon¯gonçoes e kon suas es |26 peitos e kon suas tremudaçoes e kon seus mobementos ke se e velyen (par[...ç]) |27 de uas estrelas fisas e van ah outras e kon seu estar |28 on çer[k]os sobre ah tera eo sobre aguah demudan os alementos e |29 as kousas kriadas delas e fazen ¯geraçon e e koronpeçoes naturaais |30 eneles [begin G-L 1953] todo o ke natural e en duas maneiras. ah primeira |31 natura naturante e akesta natura e deus, o ke da o see(r)

[3r.] das kousas: ah natura segunda e natura naturada e e os çeo(s) |2 e as estrelas e as pranetas, e os alementos e as kousas krea |3 das deles. e todo o ke e obrado e e natural. ou e natural segundo |4 os sekretos da natura naturante. asi komo os milagresde deus. o(u) |5 e natural segundo o ke e manifesto ena natura naturada asi komo ah |6 ¯gerenaçon e ah koronpeçon, e as o(u)tras kousas ke veemos en kada |7 diah onde nin ay kousa non obra ke se¯ga fora de natura ka ou se |8 ra ena natura naturante ou sera ena natura naturada. e outro si |9 non ay kousa ke se¯ga kontra natura naturante. por ke nenyun non pode |10 dizer ke ay kousa ke se¯ga kontra natura salbo inde ke poden dizer |11 ke ay kousas ke son ah[o] kontrayro do ke nos sabemos ena natura |12 naturada. mais non ay kousa ke se¯ga kontra ah natura naturante ka |13 deus o poderoso non ah kontrayro e si kontrayro oubese non seriah |14 poderoso eno ke el fose kontrayrado el e o poderoso e todo |15 e enel sin nenyun kontr(a)yrador. el e kriador e autor e dador |16 del seer todo o ke e. e el kri[]o os çeos e as estrelas e as |17 pranetas ke nos veemos e entendemos seus mobementos e suas |18 obras por ke ¯gegamos ah entender algo das kousas ¯geeraais ke |19 son de ve[]er. e el kri[]o os alementos enke nos veemos demudame |20 ntos por as [e]nfulençias destes korpos çeleçtri aais kuando |21 eles son en kon¯gonçoes ou en espeitos çertos por ¯gometriah |22 e ke entendemos o ke ah de akaeçer enos alementos kuando as |23 pranetas foren en semelya¯bees kon¯gonçoes ou espeitos out |24 tras vezes: esta verdadeira sabiduriah dos est(o)rolegos ke sa |25 bemos algo enas kousas ke son de veer sabemolo por tres razoes |26 por kuanto de eresmatika dos mobementos dos çeos e das pranetas |27 ah segunda por ededas de ¯gometriah das figuras dos çeos e dos |28 espeitos das pranetas. ah t(e)rçeira razon sabemos o por as konpreso |29 es das pranetas e das outras estrelas segundo as naturas |30 de suos kolores segundo ke as veemos por a vista do olyo e se |31 gundo o probaron de feito dos sabios ke son pasados komo ke as

[3v.] estrelas ke son vermelas de kolor entenderon ke eran kaentes e |2 sekas de natura asi komo mares. e entenderon por suah kolor ke adi |3 bda sobre as kousas fogaais e sobre os termios e sobre as |4 sangres e o ke semelia ah esto. e a¯garon o asi por pro¯ba de feito. |5 e outro si entenderon os sabios ke as estrelas brankas asi |6 komo merkurio ou ah luah ke eran frias e ke adibdan aguas e |7 ne¯bes e todos a¯gegasmentos de uas kousas kon outras. e ou |8 tro si entenderan os sabyos ke as estrelas amarelas de kolor |9 de oyro asi komo o sol ou ¯gupiter (o)u venus ke son de natura kaente |10 kon umidade e ke adibdan sobre os metaais e sobre o ayre. e o |11 tro si entenderon os sabyos ke as estrelas negras asi komo |12 saturno ke son frias e sekas e ke adibdan sobre ah tera e os |13 outros esterkos e as kousas mortas asi ke por estas kuatro |14 kolores pasaron ah entender e ke adibdan as pranetas sobre os |15 alementos e sobre as kousas kriadas deles e a¯garono asi por |16 de feito. e ainda entenderon ke as pranetas ke son de natura |17 de ayre e de aguah ke adibdan gobernaçon asi komo ¯gupiter ou sol |18 o venus e merkurio e ah luah. e ainda vemos o asi ke todos |19 os animales son enos lugares do ayre e da aguah. e entenderon |20 ke as pranetas ke son natura de fogo ou de tera ke adibdan koropeçon |21 asi komo saturno e mares e ainda vemos o asi enos lugares da |22 tera onde non entera ayre nin aguah nin se kriah e ningun animal. e |23 segundo esto asi eno fogo. e por taais razoes komo estas |24 pasaron ah entender os sabyos algo das kousas ke son de veer. |25 inde digo eu ke todas as kousas da natura naturada son apraça |26 das e an apraçamento as uas kon as outras por uah de |27 kuatro kousas ou por as duas delas ou por as tres delas ou |28 por todas kuatro: ah kousa primeira e propr[](r)çon. ah |29 kousa segunda e ah relaçon. ah kousa terçeira |30 e konposiçon. ah kousa kuarta e konpreçon. e digo ke os alementos |31 e as kousas kreadas deles en estes apraçamentos (konoiniançias) kon as

[4r.] estrelas mour mente kon as pranetas por ke elas son mais çer |2 kaas ah os alementos mour mente ah luah ke e maais çerkaah ah |3 os alementos komo vemos ke as kon¯gonçoes e as opi¯giçoes e ah |4 os kuartos das lunaçoes ke se demudan os tenporais e ke se reno |5 ¯ban ventos e ¯gubias e nebes e yelos e solanos. e asi e entendudo ke |6 os elementos an apraçamentos (konoiniançias) kon as pranetas e ke ela son obedentes |7 ah elas por as kuatro kousas ditas. e ke os alementos son reçebido |8 res das enfuluneçias das estrelas e akelas elstrelas kon suas |9 enfolebenças son obradores enos alementos. onde se sege ke kualker |10 destas kousas desta natura naturada pode fazer ou en ela seer |11 feita demostraçon das kousas ke an de veer per kualker das kuatro |12 kousas sobre ditas por as kuantias das propoues ke an uas |13 kousas kon as outras en suas konpo¯geço(e)s ke suas konpreso |15 es mour mente podemos tomar demostraçoes das kousas ke an |16 de veer enas kousas desta natura naturada en akelas. aken os ale |17 mentos obedeçen por natura asi komo dito do fero ke e mobido e su |18 natraido per ah vertude de pedra diamante e por as kuatro kousas |19 ditas en akelas ke son ah kousa primeira segundo ah vista do olyo |20 e kousa terçeira suçedente ah natura naturante e ke [nt]r ela(s) se |21 demudan segundo natura. kero dizer os alementos e todas as kousas |22 kriadas deles ka por çerto veemos ke as enfuleneçias das estrelas |23 e das pranetas ke demudan os alementos por neçesayra kousa e |24 ke en algo demuden as animalias ke son konpostas e kriadas dos |25 alementos mour mente enos korpos dos omees por ke ay en eles |26 virtudes relatibas aas virtudes das pranetas ke en nenyuo |27 das outras animalias. e por razon ke os omees son aprilyados |28 pora reçeber demudamentos mas a¯ginya ke outras animalias por |29 kuaais ke das muytas vertudes ke son enos omees. ainde digo ke toda |30 kousa neçesarya kousas lyes adibdan segundo as naturas delas suas |31 enfulneçias e segundo as naturas de akelo ke poden os omees reçeber

[4v.] das enfulneçias e ainde enas pernetas e enas outras estrelas |2 podemos tomar demostraçoes dos demudamentos ke akaeçen enos |3 korpos konpostos dos alementos por ke as pranetas e as outras |4 estrelas kausan reno¯bamentos e demu¯damentos ke akaeçen enos |5 alementos por as praçeres ke an en oun por as kuatro kousas sobre |6 ditas ou por kualker delas poys ke asi e tro(a)reey dos çeos e das |7 outras kousas ke primeiro per pos: |8 dez son os çeos en ke a¯gamos virtudes. o primeiro çeo e o |9 da luah. por ke e o mais çerkao ah nos o segundo çeo |10 e o de merkurio e e sobre o çeo da luah. o terçeiro çeo e o |11 de venus e e sobre o çeo de merkurio: o kuarto çeo e o do sol e |12 sobre o çeo de venus: o kinto çeo e o de mares e e sobre çeo do |13 sol. o seisto çeo e o de ¯gupiter. e e sobre çeo de mares. o seteno |14 çeo e o de saturno e e sobre çeo de ¯gupiter. o oitabo çeo e |15 o das esfera estrelada en ke estan as estrelas fisas e e so |16 bre o çeo de saturno. o no¯bio çeo e ah esfera ke e nomeada |17 primeira o bebel e e aki traze todas as esferas ditas de oriente |18 ata okçedente. e faze amaneçer e anoiteçer enas sete keremas |19 e ao entendemento de todos os sabyos e krara e sin estrelas |20 ou kon suas estrelas non sus vistas. e nos non podemos trautar |21 si non de akelo ke alkançamos por ah vista de nosos olyos ou |22 por razon natural. e o dezeno çeo e ah esfera fisa en ke son fisos |23 os ayses da esfera primeira nobre e koa¯go çentro desta es |24 fera dezena e fiso o çentro da tera e kada oun do nobe çeos mobib |25 les en ke ay estrelas. e os çeos enke ay estrelas teen os |26 çeos en ke ay estrelas. e os çeos enke ay estrelas teen os |27 aysos deversados dos aysos dos çeos en ke non ay estrelas. e |28 os çeos en ke non ay estrelas os mais deles moben se ah o kontr |29 ayro de os çeos estrelados. e os çeos estrelados ke an |30 o(u)tros çeos kraros mui mobibles son ah esfera oytaba e ah |31 esfera de merkurio e ah esfera da luah ke an outros çeos kr-

[5r.] kraros ke se moben deles ah o kontrayro ke os çeos e |2 delas se moben os çeos estrelados. e ah esfera nobena |3 e os outros çeos sin os tres ke disimos todos an çeos kraros |4 ke non ay estrelas e os çeos estrelados son ençentros enos |5 çeos kraros. e ah esfera nobia e ençentada do çentro da tera |6 ke e eno çentro da esfera dezena. e ena esfera nobia e ah esfe |7 ra oytaba estrelada outro si ençentra do çentro da esfera |8 dezena e do çentro da tera. e porke ah tera e alemento muy espeso |9 e duro e derebolverse mantense çerka de en suas propias virtudes e |10 çentro da esfera dezena afirme fisa infinida. e por ke ah aguah |11 e alemento mais kraro ke ah tera e e friah e umida e suas |12 propias kalidades konpresionales e por razon ke toda luz e kaente e |13 por ke ah aguah se manteen en suah forma kon ah friura e se disolbe |14 kon ah kaentura e perde suah forma e (se) torna en forma de ayre por |15 todas estas razoes ah de fu¯gir ah aguah ah o lugar mas |16 alongado de todas as luzes das estrelas fisas e o lugar mais |17 alongado delas e o çentro da esfera nobena asi esta ah aguah |18 eno çentro da esfera nobena porke esta igual mente alongada de |19 todas as estrelas fisas ke son ena esfera oytaba. e ah |20 esfera oytaba e ah nobea son ençentras ena esfera dezena fisa |21 e ah tera esta eno çentro da esfera dezena porke e ah tera de tal |22 propidade ke non lye tolye muyto ah kaentura. suah forma e asi ah de |23 seer por força ençentro da aguah do (esçentriko) ençentro da tera. e por ke |24 ah tera e ah aguah an os çentros deversos e ah tera deskoberta |25 de aguah de uah parte. e ah tera koberta da aguah da parte ke e seu |26 ençentro fora do çentro da tera. ka si ah tera e ah aguah anbos |27 oubesen oun çentro ou çerkariah ah aguah enos ¯bales da tera |28 e si ah aguah ¯gobese enos ¯bales da tera po(e)is ah todas partes da |29 redondeza da tera a¯garan islas deskobres e seriah a aguah meos |30 da tera e e falado por çerto ke non e eskoberto de tera mais de qfi>b [172] |31 graos de suah redondeza e ke ah aguah ah mayor soporpeeçion ke ah

[5v.] tera. asi entende ke o çentro da aguah e fora do çentro da tera komo |2 probareey eno libro das esferas e non e aki pora ke alongar en esto: |3 e ah esfera oytaba e estrelada de muytas estrelas |4 fisas ke alguas pareçen grandes e alguas |5 pekenas ah vista do olyo e alguos sabyos diseron ke as grandes ke |6 son çerkaos anos e as pekenas ke son alongadas de nos eno gordo desta |7 esfera e outros ouberon ou penenyun ke kada estrela fisa |8 e un seu çeo apartado e ke seu mobemento de kada uah e tan poko |9 asi komo son alongadas de nos toda viah meos ke en longos tenpos non vee |10 mos deversidade nenyuah ou poka en elas e enos e asi komo si |11 todas estevesen en oun çeo e siker se¯ga o oun verdade ou |12 outra ke poko demudamento nos pode naçer dos pekenos mobemento. e |13 esta esfera oi(i)taba partirona os sabios en 12 partes eno a |14 es un suas ima¯ginaçoes porao çerko enke koren as pranetas |15 e nombraron le zodiako e veeron en kada uah desas doze partes |16 estrelas deversas kolores e a¯guntandoas as uas kon as outras |17 a kada uah deasa doze partes fazen figuras deversas e nomear[e]on |18 akada parte segund(o)a o nome das animalias ou kousas ke en elas |19 ima¯ginaron e tuberon mentes en suas naturas e en suas propidades |20 e a¯garon ke akelas figuras çelestr(r)iaais ke eles ima¯ginaron ke |21 avian virtude sobre as animalias ke son semelyabes ah akelas figuras. |22 onde dise tolomeo eno çentilo¯gio. as karas deste mundo son some |23 tidos aas karas çelestriaais e nomearon ah estas doze partes |24 signos e komeçaron akontar des da rouda okençal kontra parte |25 de sentrention doze partes iguaais eno zodiako e nomearon asi ayres |26 tauro ¯gemeni kançer leon virgo libra eskorpion sageitario kapikornio |27 akayro piçes. e probaron e estes signos propidades apartadas |28 e en felenças deversas ke dividan as pranetas e nos uos signos ke en |29 os outros e probaron ke eran de tres en tres komo de uah natura |30 asi komo ke ayres e leon e sa¯getayro ke son kaentes de natura de

[6r.] fogo e orentais e son tripeleçedasde do sol eno diah e de ¯gupiter ena noyte |2 e oke adibda fogo mais propiah mente e leon e ta(a)uro e virgo e ka |3 pikornio son sekos de natura de tera e meredenoaais e tripeleçedade de |4 venus eno diah e da luah ena noyte. o mais seko e virgo. e ¯geemeni |5 e libra e akario son frios de natura de ayre e okçidentaais e tri |6 peleçedade de saturno eno diah e de merkurio ena noyte. o mais frio |7 e akaro. e kançer e eskorpion e piçes son umides de natura de |8 aguah setretentinoais e tripeleçedade de venus eno diah o de mares |9 ena noyte. o mais umido e piçes. e pro¯baron outras kousas sob |10 re ke adibdan estes signos agoriah de reey: ayras adibda |11 sobre os reiyes e sobre os regnados e sobre os ofiçi |12 ais dos reies e sobre ah ¯gustiça e as geras e ah paz e as paren |13 tias e adibdan sobre os gaados mour mente os gaados karneiros |14 e adibdan kousas vermelyas kraras. e adibda sobre as kabeças das |15 animalias. e adibdan oyro e prata. e lanças e e-fogal e maskulino |16 e diurno e orenal e adibda estabeleçementos de reiyenos e tras |17 mudaçoes de renados. e o ke-naçer kuando este signo for açedente |18 sera sanyudo e lidador e bralyador a([o])u gerero e in¯genyoso de ma |19 os e kobeçoso de oyro e de prata eo ori¯bez e sera pereso e eyr |20 ado de reeye avera door da kabeça e el kausara suah morto e |21 sera marineiro ou adelantado e matador ou karneseiro e adibda |22 sobre os prazos dos rey(e)s e seus negoçios: tauro adibda |23 sobre os parlados e sobre donas e donzelas e akelas |24 ke tra¯gen kousas do(u)radas enas kabeças e adibda oyro e pra |25 ta e margaritas [p]reçadas e kousas brankas e kousas de mor |26 adas [br] nobres e kasamentos e tanger estormentos de ¯gograis |27 e çençeros e gaados bakunos e adibda çidades e as kousas ke|28 perteçen aas mulyeres e adibda degolamentos e doenças enas gargantas |29 e tereo te femenino e nokturno. suah parte e meredion e o ke nacer|30 enel sera mui poderoso si naçer de noyte. e si naçer de dia sera men|31 tiroso e pereso e ¯gagado de fero e tra¯baliador e adibda sobre as

[6v.] çidades ke son en tera firme. e sobre dine(i)ros de oyro e de prata |2 muy grandes e rikezas e erdades e çidades. ¯geemeni adibda |3 sobre os konpaneiros e konpanyas e ¯gentes e po¯boos |4 e kabildos e ermandades e konfrarias e freirias e frades e |5 rele¯goses e espadas e ¯gegos de sabidurias e kartas e mer¯gandias |6 de kousas ke son de dar e de tomar antre os omees e kontas e es |7 krituras e peoes e çervos e çençias de filosofiah. e adibda |8 sobre os braços dos omees e sobre as maos e sobre os koite |9 los e e ayral e maskulino e diurno suah parte e okçidental. e |10 o ke naçer en el sera letrado ou eskre¯bao ou ¯gometreo ou |11 meesteiral de maos e vera ah onra antre os seus ou avera |12 ofiçio pubriko e sera tan¯gido de enfalensiah. e adibda sobre os |13 frutos tenporais e as vestiduras viadas e aligamentos e amiz |15 dades e konfrarias e rele¯gioses e espetalidades. kançer |15 adibda sobre o mar e sobre os rios grandes e sobre |16 as na¯bes e sobre os marineiros e sobre as fontes korentes e |17 sobre os banios e sobre as kousas ke son sakadas de aguah ou ke |18 obran en aguah e sobre as çidades ke son çerka do mar o(u) dos rios |19 mui grandes ( ) e adibda sobre as ley(e)s e sobre as kreenças e sobre |20 ah boah fee e sobre os espritos boos e as esprituli[](d)ades |21 e adibda sobre os paes tenporais e sobre paes brankos asi |22 komo o aroz e o melyo e a çe¯bada e adibda sobre os paes |23 brankos e sobre os linçouos e sobre o al¯gofar e ah prata e |24 os metais brankos e sobre as konpanyas e adibda preitos |25 e e akatiko e femenino e nekturno e suah parte e setentrion |26 o ke naçer enel sera onrado e le¯geiro de ensenyar. e onrada |27 sobre aguah e el guanyara seu aver. e sera en¯genoso en kar |28 pintariah ou en meestriah de na¯bes e adibda rikeza de mobles |29 e de dineiros e os feitos do omen: leon adibda sobre os pode |30 rosos ke an poderios sobre as ¯gentes e sobre os alkeides ou |31 os mayorais ou os senyores das çidades das ¯gentes e adibda

[7r.] sobre o trigo e sobre oyro e metais e kanpais e orgaos e enre |2 ¯gas e fogos e kandeas e kandeas e kousas reluzentes e virtudes |3 e kasas de oraçon e adibda sobre animalias feras e sobre as |4 mui balentes e fogos e kandeas e kousas reluzentes e virtudes e ka |5 sas de oraçon e adibda sobre animalias feras e sobre as mui bale |6 ntes. e fogal e maskulino e diurno e orental e adibda kolor vermelya |7 kon negrura. e o ke naçer enel ou ou¯ber lumiar en el en suah |8 naçença sera poderoso e ornado e konkeredor e avera enemigos ou |9 mal kerentes e sera forte ¯boontade e afinkado en suas obras |10 e adibda sobre os reyes. e sobre o kondes e os dukes e os |11 prinçipes e sobre os omees fortes de grande poder. e sobre as |12 enre¯gias katedrais. virgo adibda os moesteiros e as kasti |13 dades e os reli¯giosos e as reli¯gianas e libros e çeenças |14 çelestriais de teolo¯giah e as seenças divinyales e estrolo¯giah |15 e sobre as u¯bas e as frutas tardinyeras e adibda dineiros de oyro |16 e de prata e negros e e trio feminino nokturno suah parte e mere |17 dion suah kolor parda ou kamilyenada. e oke naçer en el sera de kora |18 çon espaçoso e kasto e leal e non avera filios e si os ou¯ber |19 morir lyan en suah vida e sera sa¯bedor das kousas ke an de veir ou |20 agoreiro e letrado ou escribaao e ¯gometrio o e avera negoçio |21 en kasa del reey ou de senyor: e adibda santidades e estabeleçe |22 men[t]os e serviços de deus e porol das ¯gentes: libra adibda |23 sobre as leyes e sobre os ¯guizos e sobre alkeides e sobre |24 os preitos e keresatikos e segulares e sobre os averes de peso |25 e sobre as kontidades e sobre as labores de seda e sobre ¯goyas e |26 çintas e bonsas e sobre donas e donzeles e sobre as kousas ke |27 perteçen aas mulyeres e as kousas longas e as kousas kolgadas |28 e kasamentos e temenençias e balanças e o ke sege ah esto. e e |29 ayral maskulino diurno e suah parte e okçidente suah kolor baria(h) |30 e o ke naçer enel sera trabalyador e gostiçoso e dereiteiro e tan |31 ¯gido de efolensiah e sera luitador e trebelyador kon armas e tan¯gedor

[7v.] de estormentos e maniara prata e kausara suah morte e adibda |2 ir rikeza de mobles e de merkadores e vestidores de muytas kolores. |3 eskorpion adibda sobre as geras e sobre os mal feitores e |4 sobre os fereiros e os ke labaran kon martelo e sobre |5 os ke basteçen as treeçoes e as mentiras e sobre os robadores |6 e os ladroes e os matadores e os kaçadores e os peskadores |7 e os k(a)rneçeiros e sobre [os] ke usan de enganos e sobre os serangrinkos |8 e os meçestrais de fogo kon aguah e sobre os batedores e sobre os |9 konfaçionadores e os sofistikadores e sobre as alkimistas e adi |10 bda lesarias e soçidades e falsidades e obras e kousas falsas |11 e trasai¯gos e serpentes e pozos e tusikos e tabernas e kousas |12 mortiferas e e signo akatiko femenino nokturno. suah parte e setri |13 tinoal e suah kolor vermelya kon negrura. e o ke naçer en el sera mentiroso |14 e ganador e treedor e kaira en ira del reey ou de pobao ou todo |15 e sera en formezo e sober¯bio e bralyador e lidador e matador |16 e adibda bralyas e enemiztades e sanyas e pozos e pelagos e |17 eskarneios e de bendizes e todos maldades e iras e pobrezas e |18 eçkindades e koroçoamentos e an seas e krianes e omeçidos e |19 karteles e prisiones. sa¯getario adibda sobre os kabalos |20 e sobre os beesteiros e sobre os tesedores e |21 adibda ostes e batalyas e kabalos e rikezas e todas rikezas e e |22 signo e e signo fogal maskulino diurno sa parte e orente e o ke |23 naçer enel nunka sera pobre e avera muytas amigas e pokos amigos |24 e sera ¯gagado ena kabeça e enos lonbos e sera alegre e kantador |25 e adonar sel(i)an bestas de ka¯balgar e sera beesteiro ou arkeiro |26 e vinyador ou kanbador. e adibda bestas de ka¯balgar e armas |27 e panos indios e kamelinos e kousas mui grandes e adibda sobre |28 os de paresiah. kapikornio adibda sobre os aldeeos e sobre |29 os labradores da tera e sobre os moyros e sobre |30 os kolyenes e sobre os sayoes e merenyeros e sobre os roibadores |31 e sobre os meesterais e sobre as montes e as teras e os

[8r.] lugares altos e os ermos e os gaados kabronos e os montes e |2 as bestas feras. e e tereo e femenino e nokturno e meredeonal e suah |3 kolor negra. suah rikeza e poka aas vezes de grandes kontias de aver aas |4 vezes pobreza e minguah. e o ke naçer enel sera trabalyador e in¯genoso |5 e mesteral de maaos e sera fiel e verdadeiro e lyebeiaao kontra mulyeres |6 ke tera uah e kobeçara outra e sera mesurado e largo de koraçon |7 e venturado en gaados e en kabalos ro¯beaais. e si for filio de rey |8 mantera o reynado de seu padre ah direito. e si for outro omen farah |9 longos kaminyos e morira en teras alyas e sera ferido de fero ou de |10 tusiko e seu esalçamento sera kon reyes e kon senyonres e adibda |11 dineiros negros e vestidores negras e todas kousas negras e kortas |12 e pekeninas e eskoridades e teebras e lisuras e kousas de mal |13 olor. e adibda ermitaos e omees apartados akario adibd(a) |14 sobre os ¯gudeus e sobre os ser¯bos e pesoas vees e |15 barkeiros e ortelaos e molineiros e otros e moenyos e os |16 lugares por o koren aguas oke estan sobre aguas e adibda averes |17 eskondudos e kausas eskondudas son tera arial e maskulino e di |18 urno e suah parte e okçidente. e o ke naçer enel sera departido(r) |19 de razoes e avera muytos amarguras en seu koraçon e pasara muyta(s) |20 koytas e pobrezas e avera enemigos e mal kerentes estranyos e |21 avera doenças enas pernas e enas kadeiras e avera ventura de kabalos |22 brankos e negros e seu esalçamento sera por ley e por feytos. |23 e adibda enemizdades e negoçios kon os enemigos da ley e adi |24 bda leyes dos oratoryos. piçes adibda sobre m(a)rineiros e sobre |25 kamineiros e sobre merkadores e sobre b(a)rkeiros e peskadore(s) |26 e fisikos e espeçee(i)ros e sobre todas as kousas nobres e de b(o)on |27 olor e adibda sobre rainyas e donzelas fermosas e kousas preç |28 adas e no¯bres e odiferas e meluzenyadores e adibda kasamento(s) |29 e kaminyos o rios e peskadores e akatiko e femenino e nokturno |30 e setretrinoal. e oke naçe enel sera krerigo ou nu(n)ka sera pobre e se(ra) |31 onrado e senyorador. suas [g]ananças seran sin trabalyo e si for de

[8v.] lia¯gen de reyes sera rey e si for outro omen suah palabra sera u¯bida |2 e guardada ou sera çaapateiro o avera doença enos pees por ke es(te) |3 signo adibda sobre os pees e adibda dineiros e rikezas de mobees e paze(s) |4 e ave e[n]ças e amores e amizdades e akonpanyamentos e onras. |5 e estes 12 signos kada un adibda sobre as partes do korpo do |6 omen segundo probaron os antiguos. asi komo de ayras |7 ke adibda sobre ah kabeça de omen. e tauro sobre o [p]eskoço e garganta |8 e ¯geemini sobre as maos e sobre os braços. e kanç[]r sobre os |9 peitos. e leon sobre o estomogo. e virgo sobre as virilias e sobre ah |10 natura. e libra sobre as kadeiras. e eskorpion sobre os musalos |11 e sa¯getario sobre as rodilyas. e kapikorno sobre as kosas. e aka |12 rio sobre as ¯garetes. e piçes sobre os pees. e estes 12 signos |13 os 4 deles son ditos mo¯be¯bles e son ayras e kançer e libra e kapikor |14 nio e adibd[a]n kousas ke se mo¯ben e se kontinuan. e os outros |15 kuatro deles son ditos fisos e son [t]auouro e leon e eskorpion e ak |16 ario e adibdan sobre as kousas perdoa¯bees e sobre as kousas es |17 ta¯bees ke non se mo¯ben. e 4 deles son ditos trastornados e son ¯geemini |18 e virgo e sa¯geiterio e piçes. e adibdao sobre as kousas ke se mo¯ben e |19 se testornan de li¯geiro e adibdan kousa de muytos korpos ou de muytas |20 kousas. e en esta esfera oitaba veron os antigos muytas estrelas |21 deversas en kolores e deversas en grandezas e ke tolomeo konposo |22 seis ordees delas por suas grandezas ou por suas alturas ke as |23 uas se¯gan maais altas ke as outras e nomeu muytas delas por |24 nomes senalados e nomeeu en ¯geyral uah orden delas e ¯gamou as |25 primeiras porke pareçen as mayores. oke si estan mais baisas |26 keas outras e nomeu outra orden as kuartas e outra orden as |27 kintas e ah outra orden as sesenas. e os indianos porke son |28 en tera orental e arenota e non se le¯bantan dela bafos espetos |29 poden veer de kada diah mais krara mente as estrelas pekeninas ke non |39 nos. e ah orden primeira e ah segunda destas estrelas ¯gusero posere|31 nalyas nomes e fizeron libros de suas propidades de kada uah delas: mais

[9r.] kataraon ah orden terçeira e a¯garon ke as mais das estrelas fisas ke |2 e son en kada signo ke son de kolores deversas en kada signo e ke suas ko |3 lores akorden kon as kolores das pranetas. e deron ah kada uah praneta per |4 kasas ah os signos ke as estrelas terçeiras deles son semelya¯beles |5 as kolores das pranetas. e asi komo ke deron ah kapikornio e akario |6 ah saturno por kasas. e deron ah sa¯geitario e ah piçes ah ¯gupiter |7 por kasas. e deiron ah ayras e ah eskorpion ah mares por kasa[s] e |8 deiron ah taauro e ah libra ah venus por kasas. e deiron ah ¯geemini |9 e ah virgo ah merkurio ah leon por kasas. e deiron ah kançer ah luah por kasa |10 e deeron ah leon por kasa ah osol. e ah osol e aluah non lyes |11 deron mais de senyas kasas per razon ke kada oun deles e komo semely |12 a¯beliah outro e ah kasa oun e kasa meor do outro e |13 kada uah delas outras pranetas komo ker ke alelas deron duas ka |14 sas non an atan grande poder uah komo enas outras ke ah kasa |15 maior e enke ah mayor poder saturno e akario. e ah kasa mayor |16 de ¯gupiter e sageitario e ah kasa maior de [ma]res e eskorpion |17 e ah kasa maior do sol e leon. e ah kasa maior de venus e libra. e |18 ah kasa maior de [m(e)rku]rio e virgo. e ah kasa maior da luah e kançer. |19 e os angonos indianos kataron ah orden kuarta das estrelas |20 fisas ke son ena esfera oytaba e a¯garon outro si estrelas |21 ke alguas delas en alguos signos ke semeli(y)an as pranetas en suas |22 kolores. e ordenyaron ke libra era esalçaçon de ¯gupiter moor mente |23 en doze graaos e ke era kançer ençalsaçon do sol moor mente |24 e 15 graaos e era kapikornio ensalçaçon de mares mour men |25 te en [2]1 graos. e ke era ayras do sol moor mente en 19 |26 graaos. e ke era piçes esalçaçon de venus moor mente en [ ] graaos: |27 e ke era virgo en salçaçonde merkurio moor mente eno terçeiro graao |28 e ke era taauro ençalçaçon da luah moor mente eno terçeiro graao |29 e tuberon en esto mentes os sabyos e falaron ke as pranetas ke e |30 ran en sias kasas segundo dito e ke adibdan suas propidades melyores |31 muy kon grande força po¯derosa mente. e outro e a¯garon ke as

[9v.] pranetas ke eran en suas esalçoes ke adibdan ensalçamentos e |2 alegrias segundo suas naturas komo adiante direy e outrosi tuveren |3 mentes os sabyos ena kinta orden das estrelas fisas e veron ke |4 as estrelas desta orden ke son en ayres e as ke son en sa¯geitario |5 e as ke son leon ke eran komo de uah natura e ¯gamalyes uah trepe |6 çidade e asi as de tauro e de virgo e de kapikornio e asi as de ¯ge |7 mini e de libra e de akario. e asi as de kançer e de eskorpion e |8 de piçes. e ordenyaron estas trepeleçidades segundo primero dese: e |9 a¯garon por pro¯ba de feito ke ah praneta de e en suah trepeleçidade ke |10 adibda onra da natura de suas propidades. e outrosi tu¯beron en |11 mentes os sabyos ena orden sesena das estrelas fisas ke son en |12 kada signo en direito do zodiako e a¯garon muytas estrelas pekeninas |13 amontoadas todas komo de uah natura en kada çinko çinko partes de kada |14 signo en kuantiah de graaos deversos. e ordenaron aas çinko pranetas |15 eratikas termios en kada signo ah kada uah kontiah de graaos |16 deversos. segundo a¯garon ke estaban estrelas de kolores semelyabes ah |17 kada praneta e fu¯gironos por termios segundo dez e[ne]las tablas deles |18 tuberon mentes enestes termios. e a¯garon ke toda praneta era |19 tika en seu termio ke adibda abastamento de kousas de suah |20 natura e meesteres e ofiçios de suas naturas e ainda a¯garon |21 mais ke kuando os lumiares son en te[rvali]os das fortunas ke adibdan |22 e obras de natura das pranetas e ku¯gos termios das infortunas |23 ke adibdan pobrezas e me meçkindades de natura das infortunas en ku |24 ¯gos termios eles estan. e ainda probaron os sabyos grados |25 fortunados ke son ena esfera oytaba ke akeles omees ke en suas |26 naçenças aun os lumiares ou as fortunas en akeles grados ke venen |27 apogamento en onra estes naçidos e ke lyes akaeçen beyes aytra |28nyos sin kausa das otras pranetas. e segundo esto asi a¯garon graos |29 desvontarados e graos vazios e graos ¯geos e graos lembrosos |30 e grados lubrigos e grados pozos e grados maskulinos e grados femeninos |31 e todos estos a¯galosas eno alka¯beçe e a¯galosan enas minyas

[10r.] taboas. e kuando nas naçenças e enas rebolaçoes e enas kon¯gonçoes |2 ou enas outras kostelaçoes foren pranetas en kestes grados di |3 tos sabe ke adibdan kousas ke naturas delas e dos espeitos en ke |4 son e de natura de seus graaos en ke estan segundo ke enas tablas |5 a¯garedes. e alguos konpuseron kada signo en tres hazes. e komeçaron |6 de ayras e dieron ah primeira haz ah mares des e todas as outras |7 hazes ah kada praneta asi en orden segundo as oras dos dias e se |8 gundo son postos os çeos das sete pranetas. e eu non tenyo en |9 nada por ke pareçe konposiçon ke eles puzeron e non kousa natural: |10 mais as estrelas fisas da primeira orden e da segunda orden. to |11 lomeo dise estrelas fisas dan grandes does e tolyen no depois por |12 maas mortes. kero dizer ke akeles ke en suas naçenças ou en su |13 as rebolaçoes ouber(e)on os lumiares ou as outras pranetas |14 enos graaos das estrelas fisas grandes mour mente de akeles ke son |15 çerka do zodiako ou da roda eçelepetika ou e espeito del[a]s. ou |16 ke estas estrelas fisas foren enos angulos enas oras ditas ke |17 adibdan grandes kousas de suas naturas. e tolyeno de pois por maah |18 morte ou por maah destoro(e)uçon. e ainda segundo esto enos tenpo |19 raais komo adiante dirirey: e tolomeo dise as estrelas fisas |20 mostran ah meor ventura e kis dizer ke os grandes adividamentos |21 e os g[]andes kontias e os fortes fugamentos e as fortes tenpes |22 tas non se adibdan sin as estrelas fisas grandes asi komo as |23 primeiras ou as segundas mour mente akelas ke son çerkaas ah |24 roda ekelepetika. e outros diseron as estrelas fisas dan grandes |25 does e da probeza esalçan ah grande alteza. oke non fazen ano pranetas |26 e por esto avemos akatar muyto por as estrelas fisas segundo |27 ditoey. as estrelas grandes ke son as primeiras son 16 e son |28 akestas en ayras. afin del rey e e de natura ¯gupiter e de mares |29 en taouro aldabaran ke e de natura de mares e pos oriones ke e de |30 natura de ¯gupiter e de saturno. en ¯geemini alvayot ke e de natura de gupiter |31 e de merkurio. e uos o[r]iones ke e de natura de mares sou. e vail ke

[10v.] e de natura de saturno. e abour ke e natura de merkurio e de mares |2 e de venus. en kançer kanis maior ke e de natura de merkurio e de mares |3 en leon kor de leon ke e de natura de saturno e de venus. en virgo kola de leon |4 ke e de natura de saturno e de merkurio. en libra aramino ke e de natura de |5 mares e de ¯gupiter: en eskorprion kor de eskorpion ke e de natura |6 de mares e de gupiter e de merkurio. en sa¯geitario ventre kaente ke e de |7 natura de venus e de saturno: en kapikornio ventre bolante ke e ke konpreson |8 de mares e de ¯gupiter. en akario boka de pez e de saturno. e en piçes e |9 kola de kabalo ke e de venus e de merkurio. e ay outras 16 estrelas fiças |10 das segundas ke son as mayores delas segundas. e en taouro kapo[d] |11 algol e e de konpreson de ¯gupiter e de mares. e en ¯geemini e o kouç |12 seestro e e de natura de venus e de merkurio. e en kançer o toun dees |13 tro e e de natura de ¯gupiter e de mares. e en leon e luzente da serpe |14 e e de natura de mares sou e o kulo de leon ke e de naturan de ¯gupiter sou. |15 e e trio da nabe ke e de natura de saturno e de merkurio. e en libra ala |16 çel ke e de natura de merkurio e de saturno. e akorana ke e de natura de satu |17 rno e de merkurio. e akonua meredinoal ke e de natura de saturno e ah kofa |18 setritinual ke e de natura de saturno e de mares. en eskorpion son doys |19 en (p)ar de natura de satrno. en sa¯geitario e eno¯go de sa¯geitario ke e |20 de natura de ¯gupiter e de venus. en akario kola de kapikornio ke e de natura |21 de ¯gupiter e de venus mares e de saturno. en piçes o[mb]ro de kabalo ke e de natu |22 ra de venus e de ¯gupiter e palma rikenes ke e de natura de venus sou. |23 todas estas estrelas fisas as ke son ke natura de saturno sou o(u) |24 de mares sou ou si saturno e de mares ou de saturno e |25 merkurio o de mares e de merkurio todas son maas e adibdan maldades |26 e maas mortes e maas obras e tenpestas e danos do ayre. e |27 as de satruno adibdan pedras e doenças e as de mares fero e¯gagas |28 e as de saturno e mares fogo. e as de mares e merkurio tusikas e |29 ¯burmos e u¯benos. e as de saturno e merkurio yelos e pedriskos |30 e o ke semelya ah esto: as ke son de natura de ¯gupiter adibdan oyro |31 as ke son de natura de venus adibdan prata. e as de son ¯gupiter

[11r.] e merkurio adibdan dineiros e as ke son de venus e merkurio adibdan ¯goyas |2 e as ke son de natura de ¯gupiter e de venus adibdan prata sobre doyradas |3 e as ke son de natura de saturno adibdan pedra preçeosas. e as ke son de natura |4 de saturno e de venus adibdan algofar e o ke semelya ah esto: |5 todas estas estrelas fisas ¯geeral [m]ente adibdan korpos en alma |6 e ko[u]sas non animadas e as suas inpreseo(n)es mayores son |7 sobre os alementos e adibdan sobre os metais e sobre as mui grandes |8 kousas e de grandes feitos e negoçios de reyes e de regnos e adibdan |9 grandes esalçamentos e dineiros de oyro e de prata e pedras pre |10 çiosas e kousas grandes preços e (de) grandes ¯balias e de grandes |11 virtudes e as maas delas adibdan mortes maas. e as pranetas |12 son sete estas saturno e ¯gupiter e mares e o sol e |13 venus e merkurio e ah luah e deus pos enas konpresoes e propi |14 dades obradoras enos alementos e enas kousas konpostas e kriadas |15 dos alementos segundo natura: saturno e frio e baldador e |16 anoblador e tolyedor e adoeçedor e enfermador e ma |17 tador e kontrayador e adibda kousas ¯baas e tenpestas |18 e tormentas e minguas e mezkendades e pobrezas e doores e |19 kerelas e doos e ¯gantos e mal kerenças e enfermidades e |20 enbargos e desturbos e olberos e perdas e desamitos e |21 deme[t]ementos e tolyementos e soloamentos e vendades e engana[m ]e |22 ntos e negoçios alyos e darah outros pelegeraçoes e |23 desteramentos e aborençias e despreçamentos e kuydades e pen |24 samentos e susanos e sanias e tristezas e medos e deteeme |25 ntos e tardanças e akreçeda e pereza e neiçidade e torpidade |26 e suzidade e lokuras e fame e veleza e senardade. suas bondades |27 son sufrença e kastigo e konsilyo e puridade e porfund(d)ade e fer |28 [eve]za e longas ko¯gintaçoes. e reteen as antigidades. e adibda sobre |29 as leyes e as kostenaçioes e sobre os padres e sobre as|30 kasas antiguas. e as kousas veras e as kousas pasadas e as |31 kousss mortas e as kousas baldias e as ¯baas e as desai¯gadas

[11v.] e as despreçadas e adibda sobre os mais deles e os mais afre |2 myados das ¯gentes e os mais aburidos e os mais pobres e as |3 mais ençeradas e as maliçiosas e as mal kestas e sobre os ser |4 bos e os kati¯bos. e adibda sobre as animalias de grandes korpos |5 e as ke an as narizes gordas. e sobre os omees veleesos e os |6 ke falan mui perlungado en pernuçiar as palabras. e adibda sobre |7 as çeençias de adibinyar e de sonyare de profetiçar e estrolo |8 ¯giah e agoyros e sortes e as çeenças dubidosas. e adibda so |9 bre ah kousas pesadas e as de poko mobemento. suah parte e ok |10 çedente sumetal e o ¯gunbo suah kolor e negro suas olores son os |11 ke funden seu sabor e agora suah ferida ou de maço ou de fora |12 ou de pedra. seu vento abrigo kon ¯guvias e frios. dise aristoteleç |13 saturnus este banus infortinior en nobres pranetas meserian |14 analdatur inimikos okçidiur. seus lugares son os ermos |15 e os suzios e os paburosos e os peligrosos e as karçeles |16 e as eskablias. e e maskulino e diurno e infortuna e adibda |17 lazeiros e lubriguras e çegedades e adibda sobre ah malkuniah |18 e sobre o baço das animalias: e ¯gupiter e kaente e umido |19 e e alegrador e aviador e paçi fiko e enrikeçedor |20 e adibda dinidades e amizdades e rikezas e ganançias e pela |21 tias e farturas e misekordias e puridades e de le¯gençias |22 e larguras e benignidades e lealdades e verdades e çertidumes |23 e direito e alkayda e ¯guizo e ¯gustiça e folgura e todos boos |24 konprimentos e bondades e prazeres e onras e nobres vestiduras |25 e entendementos bous e çeençias çertas e verdadeiras de |26 razon e direito. e adibda dineiros e oyro e de prata e pedras |27 pereçosas. e adibda sobre o papa e sobre o enperadores e |28 sobre os dukes e sobre os kabaleiros e sobre os pralagos e so |29 bre os klerigos e sobre os mayorais das ¯gentes akeles ke o |30 non an por liagen: dise ariçtoteleç ¯gupiter este prosperius |31 e dignus fertil amitius per nos dines benigus. suas lugares

[12r.] son os orturias e aas kasas pintadas e lumiosas e eno tendas |2 das nobres merkadores e os lugares linpios. e e fortunas e mas |3 kulino e diurno. suah parte e setreteon suah kolor e vermelya. seu |4 metal e alatun e kobre suah kolor e boon seu sabor e doçe e e [l] |5 kriah ah sangre enos animales e adibda sobre o figado e adibda |6 saidades e saudes e onesti[da]des e todolos been e adibda sobre |7 ah vertude naturatiba e sobre ah vertude intel[onoi]bae sobre todos |8 re[no]¯bamentos boos e sobre todas as kousas no¯beciais e sobre a ¯gu |9 bentud e sobre os klerigos e sobre os rikos e sobre os folgados |10 das ¯gentes e graça en falar e en obrar e adibda sobre os |11 filyos e sobre a ¯gubentud e as kousas nobas: mares e seko b |12 bralyador e lidador e batalyador e mobador e fortador e galuton |13 e mal feitor e ¯gagador e kebrantador feredor e talyador e ge |14 gereador e matador e adibda apresoramento e rebatos e presoes |15 e talyamentos e fundementos e spar¯gementos e iras e sober¯bas |16 e forterbaçoes e fogos e keimamentos e destrueçoes e sa |17 nyas e lokuras e mortes subitades e mal kerenças e enemizdades |18 e omizios e iras del rey e de senyor ou de po¯bou e kontrayros |19 kontraridades e diskordias e pobreza e lisurias e bendizes e |20 [ ] doenças e saidades kaentes e fe¯bres e balentias e meredi[p]da |21 des [e] ofiçios de prender e de matar e de talyar e de fender e de |22 sangrar e çirur¯giah e de albeiteriah e de fereriah e ferer e de |23 fogo e de martelo e os mesteres lazerosos e adibda sobre todas as |24 maneiras das armas e adibda sobre os lidadores e os almokad[e] |25 es e os meesterais e os ladroes e os sayvais e os |26 karneçeiros e os mentirosos e os enganadores e os des¯ber |27 gonçados e os maleignos e os (e)¯gudeskretos e os mal famadoes. |28 dise ariçtoteleç mares este maligonus karminatur laturonus ¯gentre |29 feitor rabator eratos beleatur. seus lugares son os kaminyos |30 e os lugares onde naçen fogo. e as karneçeirias e as peskaderias |31 e as pererias e ou labran as armas e ou ¯bazan as sangres

[12v.] e e infortuna e e maskulino suah parte meredion suah kolor |2 e indio seu metal e fero seu ¯gero mau. seu sabor amargo e en |3 kriah a kolorah enas animalias e adibda sobre ah feel e adibda |4 sobre os meesteres e sobre os meeçterais e sobre os lazra |5 dores e sobre os goleines e sobre kasteleiros e sobre os lidadores |6 e sobre os kaminyos e sobre os kamineiros e sobre as kousas lebe |7 aas e as fenderias e as kebrantadas e sobre as bestas e sobre |8 os kaaes e sobre as kousas inkoadas e adibda rayos e pedriskos |9 e vento suao e seko suah ferida e de kuytelo e de lança e de dardo e |10 de saita e de espada: o sol e kaente a¯beneguador das animal |11 ias segundo dise tolomeo eno çentilo¯gio eno ke dise do sol sae esprito |12 vidable e adibda sobre ah vida segundo natura e sobre o entendemento |13 e sobre ah vontade e sobre o esforço do koraçon e adibda ah onra |14 e o poderio e ah bondade e ah liberdade e alkonprimento e alargya |15 e ah sutileza eah sabiduriah e o eskoleimento. e adibda vençer |16 e konoçer e otorgar e arenememrar e mandar e senyorar e kon |17 kerer e guanyar e adibdar prinçipadigo e poderio sobre as ¯gentes e |18 reigno e negoçio kon reyes e kon senyores. e adibda sobre todas as |19 virtudes korporais e as virtudes voluntayras e as virtudes do koraçon |20 e sobre os reyes e os prinçipes e uos senyores naturais e |21 poderosas e sobre o trigo e sobre os gube[io]s e adibda sobre |22 ah kabeça e sobre ah soberbiah e sobre as kousas ke son en [presente] |23 e sobre os (kousas saas) komenços das kousas e sobre as kousas |24 konpridas e sobre as kousas saas e sobre as kousas enteiras. |25 dise ereçotel sol este potestas treno pator rey virtud vereos |26 onor [a]matur: o sol a doze as kousas a[h] tenpos do ano e reit[d] |27 prinçipal dos alementos do mundo. e segundo natura e guarda do sumir |28 en aguah e el da o[s] mayores konprimentos e os mayores se[ni]o |29 rios e as mayores rikezas e as mayores nobrezas. e o sol |30 e fortuna mayor e e maskulino e diurno. suah parte e oriente |31 suah kolor amarelo seu metal e oyro. seu gero boun seu sabor

[13r.] komo [ ] dolçe e adibda sobre os k[or]açoes das animalias e ah saude |2 e ah saidade e ah onra e ah onestidade. e kuando o sol sobre en |3 suah au¯ge kreçe as pranetas e os frutos. e kuando diçe de suah |4 au¯ge sekanse as pranetas e os frutos e maduran os frutos. |5 seus lugares son os prazeres dos senyores e os lugares onrados |6 e lumrosos. e adibda sobre o padre. venus e umida e kaente e |7 feminina e fortuna e nokturna e adibda en geramento e kasamentos |8 e kriamentos e kantares e alegrias e ¯bodas e alegrias ¯gegrerias |9 e ¯goyas e panos e rikezas e dineiros e ¯basos e prata e panos |10 mar¯gomados ou veados ou meçkrados e pinturas e estormentos |11 de tin¯ger e trebelyos e saltos e ¯guzos e amores e amizdades e a¯be |12 nças e presentes e duas e falagos e leson¯ges e argolyas e mante |13 roun e fermosuras e linpezas. e da ah kobeça do engerar. e adibda |14 sobre as reenyas e donas e donzelas e as senyores e as merçees |15 e os been delas e adivida natural mente e molyeres e sobre |16 as femyas e sobre as kriaturas e sobre todas as kousas rezen |17 naçidas e sobre os panos de linyo margomados e de seda e as |18 çintas e as bonsas e as tokas e as kousas ke perteçen ah |19 os feitos das mulyeres asi komo pentes e espelios e grelandas |20 e orofreses e anees e çerçelios e kolares e algolas e o ke |21 semelya ah esto. dise ariçtotel venus este konfedeura ¯gene |22 rees luçidiura feamina dolçeera ¯gudi[r]os prantira: seus |23 lugares son as kamaras enkortinadas e os leitos e e fortuna |24 femenina nokturna. suah parte e meredeon suah kolor e verde. seu |25 metal e estanyo suah olor e boun seu sabor ermatiko kon |26 dolçura e adibda os nemros de en¯gera e sobre ah esfrima |27 e sobre ah leite e o kei¯go e ah manteyga e sobre todas as |28 kousas umidas e sobre as frutas e as orteleças e todas |29 as kousas fermosas e kobiçadeiras e adibda forneçios e lesuri |30 as e roziadas e ¯gubias e nebes e adibda sobre as madres eno |31 diah. e merkurio e frio e seko e adibda sobre as falas dos

[13v.] omees e sobre as çeenças e as letraduras e os dineiros e |2 adibda eskreber e kontar e medir e desfeitar e pedrikar e merkar |3 e razoar leer e buskar e asei¯gar e defamar e mekrar |4 e are(ne)menbrar e kontrayrar e barontar e adibda sobre o enten |5 demento das animalias e titulos e posturas e regras e ordinas |6 vias e kostituçoes. suas çeenças son arismetika e ¯gematriah |7 estrolo¯giah e filosofiah e todas as longas ko¯gitaçoes e lo¯gika |8 e artes librais e divinyaçoes e sol sutilezas e artifiçios. |9 dise ariçtoteleç merkurius este pondenus eskriturius entremede |10 antur kon gutator letriatius e tremediatur luktorius. seus lu |11 gares son as eskolas e os kabidos e os lugares en ke se a¯guntan |12 os omees ah merkar ou ah konselyos: suah parte e setreteon |13 suah kolor e kardiah. seu metal e ar¯gente ¯bi¯bo e non ah sabor nin |14 olor. e adibda sobre as lenguas das animalias e sobre libros e |15 sobre kartas e dineiros. e e maskulino kon os maskulinos e femenino kon |16 femenino e diurno kon os diurnos nokturno kon os nokturnos. e e |17 fortuna kon as fortunas e infortuna kon a infortunas. e adibda |18 sobre os eskribais e sobre os kamyadores e sobre os mer |19 kadores e sobre os moedores e os notayros e sobre os estro |20 legos e as profetas e os lo¯gikos e os filosofos e os ¯go |21 metrios e os kantadores e os rele¯giosos e sobre os estud |22 adores e sobre os estabeleçedores e sobre todas as kousas en |23 ke ay peso e konto e medida e in¯gentos e maestrias e inbe¯gas |24 e inbe¯gas e adibda yelos e pedriskos e ne¯bes e vento çereço. |25 ah luah e umida e adibda a¯gegamentos e ¯gentes e serbiçais |26 e basalos e adibda entemento e ofiçios e kaminyos e mesa¯ge |27 es e mesa¯geiros e falementos. e adibda sobre os gobernos mayo |28 res e sobre ah vida en parte e sobre os korpos das animalias. |29 e adibda preitos e nobas e demudamentos e os pensamentos |30 e os boontades e os memorios e as famas: dise ariçtotel |31 luah este poblus olontas korpos familya sereus eneçiah mutios

[14r.] e e femenina e nokturno seu lugar e os kanpos e as entradas |2 das kasas. suah parte e sentreteon. suah kolor branka seu metal |3 e prata. seu olor e boun asi komo as das rosas e da kanfora. seu |4 sabor e apertador. e adibda sobre çebada e sobre o aroz e o |5 melyo e sobre as legumyas e adibda sobre os pobous e sobre ¯gentes |6 e sobre as çidades e sobre os kabidos e sobre os konçelyos e |7 sobre as falas e sobre as kousas ke son de ver e sobre os komiços |8 das kousas e sobre os sekretos da kasa. e sobre as aguas domar |9 e dos rios e das fontes e dos poços e das ¯gubias. e adibda sobre |10 o al¯gofar e sobre o kristal e sobre o linyo e sobre o algodon e sobre |11 todas as kousas brankas. e kuando ah luah subir en seu au¯ge |12 kreçen os mariskos e kuando deçe menguan e adibda sobre as ma res |13 e sobre as na¯bes e os akariamentos e os akçidentes e os pa |14 nos de linyo e as sabidurias mondanales dos negoçios e as ne |15 goçiaçoes. o sol adibda sobre o koraçon e ah luah sobre o çele |16 bro e ah bokah. ¯gupiter sobre o figado venus sobre os renyoes e os |17 nemros do en¯geirar e do kreiar. merkurio sobre ah lenguah. mares sobre |18 o pulmon. saturno sobre o baço. ah kabeça do dragon do sol e da lu |19 ah e de natura do sol e da luah. e akreçenta enas suah naturas |20 boas das pranetas ke foren enela e adibda sobre ah kabeça de todo |21 animal. e ah kola menguah ena bondade da natura da praneta ke for |22 konela. e adibda sobre as kolas das animais e so o seso: |23 dise ariçtotel kapor anegue soblemente e kaura meninu setrimet |24 ate. e toda praneta ke for kon a kabeça adibda as suas boas |25 propidades kon onra e toda praneta ke for kon kola adibda as |26 suas maas propidades kon desonra: